Annexin Pharmaceuticals

Empower the body
to fight disease

Läkemedelskandidaten ANXV har potentialen att hjälpa många patienter – inom ett brett spektra av sjukdomar – genom att stärka kroppens förmåga att bekämpa sjukdom och läka. Från ögonsjukdomar och cancer, till kardiovaskulära sjukdomar och virala infektioner – alla är potentiella indikationer för ANXV.

Terapiområden & kliniska studier

Förväntningar inom flera terapiområden

ANXVs terapeutiska potential är bred eftersom målmolekylen är fosfatidylserin (PS), vilken har en viktig roll i flertalet sjukdomar. Läkemedelskandidaten ANXV har en lovande verkningsmekanism, som förväntas ge medicinsk effekt både i ögonsjukdomen Retinal Venocklusion (RVO) och cancer, så väl som inom andra sjukdomar. För närvarande testas ANXV i en Fas-2 studie i RVO, en sjukdom som orsakar synförändringar och blindhet hos miljontals människor världen över.

Scroll Arrow

Retinal Venocklusion

Retinal Venocklusion (RVO) innebär en blockering av en ven i ögats näthinna. Det är den näst mest vanliga synnedsättande retinala ögonsjukdomen efter diabetesretinopati. Globalt rapporteras RVO drabba över 16 miljoner människor.
RVO visar sig genom en plötslig, smärtfri synförsämring och ödem (vätskeansamling) i gula fläcken i ögat.

Läs mer

Cancer

Cancer är en av de vanligaste dödsorsakerna globalt och ledde till att nästan 10 miljoner människor miste livet under år 2020, vilket motsvarar nästan var sjätte dödsfall.

De vanligaste formerna av cancer är de som förkommer i bröst, lungor, colon, rektum och prostata. Behovet är fortfarande stort för nya och innovativa cancerbehandlingar, där ANXV potentiellt kan hjälpa många patienter.

Läs mer

Senaste pressmeddelanden

Se alla

Annexin Pharmaceuticals bokslutskommuniké 2023

Januari – december 2023 i sammandrag Fjärde kvartalet 2023 Periodens resultat uppgick till -14 548 TSEK (-10 120) Resultat per aktie uppgick till -0,09 kr (-0,07) Eget kapital per aktie…

Läs mer

Senaste pressmeddelanden

Se alla

Uppdatering av Annexins RVO studie bekräftar lovande effektsignaler

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att 6 av 8 patienter med ögonsjukdomen retinal venocklusion (RVO) som behandlats med läkemedelskandidaten ANXV i bolagets pågående kliniska fas 2a/proof-of-concept studie, och som följts längre…

Läs mer

Senaste pressmeddelanden

Se alla

Annexin presenterar på Redeyes temadag Fight Cancer den 24 januari

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att bolaget medverkar på Redeyes temadag Fight Cancer den 24 januari 2024 där vd Anders Haegerstrand kommer att presentera den senaste utvecklingen inom bolagets cancersatsning med…

Läs mer

Senaste pressmeddelanden

Se alla

Annexin offentliggör utfall i företrädesemission och beslutar om riktade emissioner till garanter och långivare

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, RYSSLAND, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR…

Läs mer

Introduktion till ANXV

Cellens beskyddare och immunmodulerare

Funktionen hos proteinet Annexin A5, som produceras i kroppens celler, är att motverka cellulär stress och vävnadsskada. Proteinet verkar också som en immunmodulerare genom att hämma signaler från fosfatidylserin (PS), en fosfolipid som är en del av cellernas membran. ANXV innehåller Annexin A5, producerat genom rekombinanta tekniker och användning av bakterien Escherichia coli (E.coli). Precis som endogent Annexin A5 binder ANXV till PS och därigenom kan cellerna skyddas, immuncellernas aktivitet regleras, och potentiellt ge en medicinsk effekt.

Hjälper skadade celler att läka

Annexin A5, och därmed ANXV, agerar primärt genom att binda till fosfatidylserin (PS), en fosfolipid som utgör 10-15% av lipiderna i cellmembranet. I normala tillstånd finns PS på insidan av cellmembranet, men när celler blir stressade eller skadade uttrycks PS istället på utsidan. Detta aktiverar immunceller och bidrar till koagulations-reaktioner, vilket till exempel kan göra att cellerna lättare fäster till varandra och skapar aggregat. ANXV agerar genom att täcka PS på cellmembranen och därmed neutralisera den sjukdomsalstrande överexponeringen och signalerna från PS.

Om ANXV

Potential att bli First-In-Class-läkemedel i RVO och cancer

ANXVs medicinska potential att bli First-In-Class-behandling för patienter diagnostiserade med Retinal Venocklusion (RVO) är under utvärdering. För närvarande finns det inga läkemedel som kan behandla orsaken till RVO. Det finns inte heller några läkemedel som fokuserar på PS som man tror är den största bidragande orsaken till RVO. Verkningsmekanismen för ANXV överlappar inte med nuvarande standardbehandling, vilket är anti-VEGFs.

ANXVs potential inom cancer utvärderas också. Cancerceller uttrycker ofta PS på cellytan, vilket bidrar till att tumören undviker att immunförsvaret engageras. Data från djurstudier föreslår att ANXV skulle vara lika effektivt som immuncheckpointhämmare (immune checkpoint inhibitors), en typ av läkemedel som minskar tumörstorlek och mortalitet genom att hjälpa immunförsvaret att angripa cancercellerna. Dessutom, efter att ANXV bundit till PS på cancercellen så tar sig ANXV in i cellen, en funktion som för närvarande utvärderas eftersom kemiskt bindning av cytotoxiska substanser till ANXV skulle kunna döda cancerceller och samtidigt undvika att friska celler dör.

Läs mer

Företaget

Förberedda för alla steg i utvecklingen

Annexin Pharmaceuticals är ett biotech-företag i klinisk fas och ledare inom Annexin A5-området. Företaget är baserat i Stockholm, Sverige och listat på First North, Stockholm. Ledningen och styrelsen har omfattande erfarenhet inom forskning och utveckling av farmaceutiska produkter, från preklinik till marknadsansökan, såväl som inom förvärv, företagsfusioner och licensiering.

Läs mer