Onkologi

ANXV och cancerutmaningen

Cancer är en av de globalt ledande dödsorsakerna och ledde till att nästan 10 miljoner människor miste livet under år 2020, vilket motsvarar nästan var sjätte dödsfall. De vanligaste formerna av cancer är de som förkommer i bröst, lungor, colon, rektum och prostata. Behovet är fortfarande stort för nya och innovativa cancerbehandlingar, där ANXV potentiellt kan hjälpa många patienter.

Tillväxt av onormala celler

Cancer, dvs tumörer och neoplasmer som är maligna, är ett begrepp för en heterogen grupp av sjukdomar som kan angripa alla delar av kroppen. Det centrala kännetecknet för cancer är en snabb tillväxt av onormala celler som kan invadera och sprida sig i kroppens olika organ. Denna spridning kallas för metastaserande cancer. Spridd cancer är den främsta orsaken till dödsfall hos cancerpatienter.

Orsaker

Orsaker till cancer

Cancer kan uppstå då vilken frisk cell som helst omvandlas till en tumörcell under en flerstegsprocess. Incidensen av cancer ökar dramatiskt med ålder, troligen på grund av att omfattningen av risker för specifika cancerformer ökar med åldern.

Omkring en tredjedel av cancerrelaterade dödsfall beror på tobaksanvändning, högt BMI, alkoholkonsumtion, lågt intag av frukt och grönsaker och brist på fysisk aktivitet. Cancerframkallande infektioner, såsom humant papillomvirus (HPV) och hepatit, anses ansvara för cirka 30 procent av cancerfallen i låg- och medelinkomstländer.

Förändringen från en frisk cell till en tumörcell är resultatet av ett samspel mellan en persons genetiska faktorer och yttre faktorer, exempelvis:

  • Fysiska cancerframkallande ämnen, exempelvis ultraviolett och joniserande strålning
  • Kemiska cancerframkallande ämnen, exempelvis asbest, komponenter i tobak rök, alkohol, aflatoxin (livsmedelsförorening) och arsenik (vattenförorening)
  • Biologiska cancerframkallande ämnen, exempelvis infektioner från vissa virus, bakterier eller parasiter

Källa: WHO

Stort medicinskt behov

För många cancerpatienter har för liten chans till överlevnad

Trots senaste tidens framsteg inom cancerbehandling, finns det fortfarande patienter som inte hjälps av tillgängliga behandlingar. ANXV i potentialen att hjälpa dessa patienter.

Även om cancerbehandling är fokus för många läkemedel under utveckling, finns det fortfarande ett tydligt tomrum i arsenalen med cancerbehandlingar. Patienter med cancer behöver fler behandlingsalternativ eftersom många patienter har dåliga chanser att överleva. Forskning med Annexin A5 visar på lovande resultat, och därmed en potential för ANXV att användas som behandling för cancer-patienter, antingen som ett läkemedel eller som transportör av en aktiv substans direkt till sitt mål.

"ANXV is a potential First-In_Class asset targeting phosphatidylserine biology, in the context of cancer. As an experienced oncologist, I consider ANXV has outstanding potential within oncology."

Alain Thibault, Therapeutic Area Head Oncology

Hur förväntas ANXV hjälpa?

Möjligheter inom immunterapi

Effekten av ANXV kan likställas med immuncheckpointhämmare, en cancerbehandling med syfte att bota cancer.

Flera prekliniska studier har visat att det aktiva proteinet i ANXV, Annexin A5, fungerar som ett potent immunmodulerande anti-cancermedel via blockering av fosfatidylserin (PS) på cancerceller. Konceptet med att använda Annexin A5 som en immuncheckpointhämmare (immune checkpoint inhibitors) har bekräftats av oberoende forskare, där effekten av Annexin A5 var jämförbar med väletablerade och marknadsförda immuncheckpointhämmare, tex PD-1.

ANXV representerar en eftertraktad metod för att maskera de immunhämmande effekterna av PS på tumörceller och skulle kunna vara kliniskt relevant för att tillfredsställa det medicinska behovet baserat på cancerresistens mot nuvarande CTLA-4- och PD-1-baserade immunterapier.

Referens: Kang et al., 2020 Nature Commun

Onkologimarknaden

Immunonkologi – en betydande marknad

Den globala marknaden för cancerläkemedel inom immunonkologi är betydande, för närvarande värderad till mellan 30 till 70 miljarder dollar, och förväntas växa med cirka 15 till 20 procent (CAGR) per år, åtminstone fram till år 2030.

Immunonkologi är en relativt ny marknad med terapier som använder människokroppens immunsvar att rikta in sig på cancercellerna. Ett av de stora immunonkologiska läkemedlen, PD-1-antikroppen Keytruda, hade en marknad på cirka 17 miljarder US dollar år 2021, trots att endast 20 till 40 procent av alla cancerformer svarar på en PD-1-behandling.

År 2020 var antalet nya fall av cancer fler än 19 miljoner och nästan 10 miljoner dödsfall var relaterade till cancer samma år. Antalet nya cancerfall förväntas öka till 29 miljoner år 2040 – en ökning med 60,6 procent bland män och 48,8 procent bland kvinnor.

I och med ökningen av cancerfall och tillgången till nya immunonkologiska behandlingar förväntas den nuvarande immunonkologiska marknaden på 30 till 70 miljarder US dollar växa med cirka 15 till 20 procent årligen (CAGR), för att nå cirka 150 till 160 miljarder US dollar år 2030.

 

Referenser: International Agency for Research on Cancer, GLOBOCAN 2020; World Cancer Research Foundation International; Spherical Insights LLP; Data Bridge Market Research