Om företaget

Ledande utvecklare inom Annexin A5-biologi och medicinsk tillämpning

Annexin Pharmaceuticals grundades år 2014 i Sverige och är nu världsledande inom Annexin A5-biologi och tillämpningar inom det medicinska området. Läkemedelskandidaten ANXV framställs med en patenterad metod och har potential att bli ett First-In-Class-läkemedel för flera patientgrupper med medicinska behov som inte kan uppfyllas med dagens behandlingar.

ANXV utvecklingsprogram

Utvecklingen av ANXV har hittills innefattat produktformuleringsarbete för att erhålla en produkt som är stabil och lämplig för användning, preklinisk utvärdering för att säkerställa icke-toxicitet och studie på friska frivilliga försökspersoner för att bekräfta att ANXV är säker och tolererbar. Det nuvarande utvecklingsstadiet är att identifiera en lämplig dos och utvärdera effekt i den tänkta indikationen i fas-2 studier. Därefter bekräftas effekt i större patientgrupper i fas-3 studier. Det sista steget innebär tillstånd av tillsynsmyndigheter följt av kommersialisering. Utvecklingsprogrammet omfattar för närvarande oftalmologi (retinal venocklusion) och onkologi. Andra indikationer kan undersökas i framtiden beroende på patientbehov, marknadssituation och lämplighet utifrån ANXV verkningsmekanism.

Introduktion

Detta är Annexin Pharmaceuticals

Annexin Pharmaceuticals är ett världsledande innovativt bioteknikföretag i klinisk fas inom Annexin A5-området. Läkemedelskandidaten ANXV har potential att förändra dagens behandlingsstandard i flera indikationer och introducera ett helt nytt behandlingskoncept.

Scroll Arrow

Introduktion till Annexin

Annexin Pharmaceuticals grundades 2014 i Sverige, med huvudkontor i Stockholm. Företaget är världsledande inom Annexin A5-biologi och tillämpningar inom det medicinska området. Läkemedelskandidaten ANXV innehåller proteinet Annexin A5, ett naturligt humant protein med många viktiga läkande funktioner i kroppen. ANXV produceras med en patenterad metod och har potential att bli ett First-In-Class-läkemedel för flera patientgrupper med medicinska krav som inte kan uppfyllas med dagens behandlingar. ANXV utvärderas för närvarande i en klinisk studie med patienter som lider av retinal venocklusion.

Optimering av ANXV-programmet

Affärsmodellen för Annexin Pharmaceuticals bygger på att behålla och stärka den ledande positionen inom Annexin A5-området för behandling av sjukdomar. Utvecklingsrisker minimeras och värdet av ANXV-programmet optimeras före partnerskap, licensiering eller försäljning.

Läs mer

Företagets bakgrund

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) grundades 2014 i Stockholm, Sverige. Företaget har varit börsnoterat på NASDAQ First North sedan år 2017. ANXVs utvecklingsprogram är baserat på upptäckter gjorda av Dr. Anna Frostegård och Prof. Johan Frostegård vid Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige.

Läs mer

Ledning och styrelse

Ledningen och styrelsen har omfattande erfarenhet inom forskning och utveckling av läkemedel, från preklinik till marknadsansökan, såväl som förvärv, företagsfusioner och licensiering.

Styrelsen utser den verkställande direktören, vilken ansvarar för att sköta den löpande verksamheten i enlighet med riktlinjer från styrelsen.

Läs mer

ANXV – immunmodulerare

ANXV är ett nytt prövningsläkemedel som innehåller det humana proteinet Annexin A5, framställt med rekombinanta tekniker i Escherichia coli (E.coli).

Rollen som det endogena Annexin A5 har är att minska cellulär stress och vävnadsskada och fungera som en immunmodulerare genom att hämma signaler från fosfatidylserin (PS), en fosfolipid som är del av cellernas membran. Precis som endogent Annexin A5 binder ANXV till PS och därigenom kan cellerna skyddas, immuncellernas aktivitet regleras och därigenom potentiellt ge en medicinsk effekt. Den medicinska potentialen för ANXV är bred eftersom PS är en faktor i många sjukdomar.

Läs mer om ANXV

En stark patentportfölj

Bolaget har successivt stärkt sin patentportfölj genom patentansökningar och beviljade patent för användning av Annexin A5/ANXV som behandling av olika sjukdomar, samt ett antal godkända patent avseende en effektiv produktionsmetod.

Patentportföljen har utökats genom licenser och skydd av fokusområdena RVO och cancer har säkerställts genom inlicensierade patent (patent som gör anspråk på indikation, doseringsschema, administreringssätt eller andra användningsvillkor).

Patentet som skyddar tillverkningsprocessen innebär ett inbyggt specifikt produktskydd för ANXV, som skyddar mot konkurrenters eventuella försök att skapa liknande molekyler med rekombinant teknologi för medicinskt bruk. Strategin att upprätthålla en bred patentportfölj syftar i första hand till att öka möjligheten för framtida partners/licenstagare/köpare att kunna genomföra flera kliniska effektstudier för att utöka godkända indikationer, så kallad label expansion.

Nuvarande och framtida samarbeten

Annexin Pharmaceuticals samarbetar med mycket erfarna konsulter, experter och företag som utför till exempel tillverkning och kliniska prövningar för Annexins räkning.

Samarbeten finns också för att utföra bland annat prövarinitierade studier. Målet är att utöka antalet samarbeten, både med industri och akademi.
Kontakta gärna VD Anders Haegerstrand angående förslag på samarbete.

Läs mer