Annexin på First North

Annexin Pharmaceuticals aktie är noterad på Nasdaq First North Growth Market sedan 19 april 2017.

Handelsinformation

  • Kortnamn för First North: ANNX
  • ISIN-kod: SE0009664154
  • LEI-kod: 5493000JP703HGPJEX27
  • Aktierna administreras av Euroclear Sweden AB

Viktig information om Nasdaq First North Growth Market

First North är en alternativ handelsplattform som drivs av en organisation inom Nasdaq Stockholm-koncernen. Företag på First North är inte underställda samma regler som företag på den reglerade huvudmarknaden. De följer istället en mindre omfattande uppsättning regler och bestämmelser som är anpassad till små tillväxtföretag. Risken att investera i ett företag på First North kan därför vara högre än att investera i ett företag på huvudmarknaden.

Alla företag med aktier som säljs och köps på First North har en certifierad rådgivare som kontrollerar att reglerna följs. First North-börsen godkänner ett företags ansökan om handelstillstånd.

Om Nasdaq First North Growth Market

First North är Nasdaqs europeiska tillväxtmarknad, anpassad för mindre och växande bolag. Med ett mindre omfattande regelverk än det på den reglerade huvudmarknaden, ger First North marknaden bolagen mer utrymme att fokusera på sin verksamhet och dess utveckling, samtidigt som man tar tillvara på alla goda aspekter av att vara ett listat bolag.

Till skillnad mot den reglerade marknaden så har varje bolag på First North en rådgivare (Certified Adviser) som säkerställer att bolagen uppfyller de krav och regler som finns.

Många välkända bolag har börjat sin resa på First North. Här har de skapat tillväxt och erfarenhet som har gynnat bolaget, detta har också inneburit att många bolag efter en tid fullföljer en notering på Nasdaqs reglerade huvudmarknad.

För investerare utgör First North möjligheten att investera i bolag som befinner sig i en intressant tillväxtfas. Dessutom är First North en väl diversifierad marknad där bolagen representerar en mängd av intressanta branscher som inte bara är verksamma i Norden utan även globalt. Dessa faktorer tillsammans bidrar till den breda investeringsmöjlighet som finns på First North.