Bolagsstyrning

En god bolagsstyrning är en förutsättning för att upprätthålla förtroende från aktieägare, partners och övriga externa intressenter och bygger på att bolagets strategier, mål och värderingar genomsyrar hela organisationen.

Annexin Pharmaceuticals bolagsstyrning styrs förutom av aktiebolagslagen (ABL) och andra tillämpliga lagar och regler, Bolagets bolagsordning samt interna styrdokument såsom styrelsens arbetsordning, styrelsen och verkställande direktören arbetsfördelning samt instruktion för ekonomisk rapportering samt av Nasdaq First North Growth Market regelverk för emittenter, god sed på aktiemarknaden samt andra tillämpliga regler och rekommendationer.

Strukturen för bolagsstyrningsarbetet illustreras nedan:

Styrelsen är det näst högsta beslutsfattande organet efter bolagsstämman. Enligt aktiebolagslagen (2005:551) ansvarar styrelsen för Bolagets organisation och förvaltningen av Bolagets angelägenheter, vilket innebär att styrelsen bland annat har ansvar för att fastställa mål och strategier, säkerställa rutiner och system för utvärdering av uppsatta mål, kontinuerligt utvärdera den finansiella ställningen och resultatet samt att utvärdera den operativa ledningen.

Styrelsen ansvarar också för att säkerställa att årsredovisningar och delårsrapporter upprättas i rätt tid. Dessutom utser styrelsen verkställande direktör.

Styrelseledamöter utses vanligen av årsstämman för den period som avslutas vid nästkommande årsstämma. Enligt Annexins bolagsordning ska de styrelseledamöter som väljs av bolagsstämman vara lägst tre och högst sju stycken med lägst noll och högst sju suppleanter.

Styrelsen följer en skriftlig arbetsordning som revideras årligen och antas av det konstituerande styrelsemötet varje år. Arbetsordningen styr bland annat styrelsens praxis, funktioner och arbetsfördelningen mellan styrelseledamöterna och den verkställande direktören. Vid det konstituerande styrelsemötet antar styrelsen även instruktioner för den verkställande direktören, inklusive instruktioner för finansiell rapportering.