Bolagsordning

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

(Org.nr 556960-9539)

1. Bolagets företagsnamn

Bolagets företagsnamn är Annexin Pharmaceuticals AB (publ). Bolaget är publikt.

2. Styrelsens säte

Styrelsen ska ha sitt säte i Stockholms kommun, Stockholms län.

3. Bolagets verksamhet

Föremålet för bolagets verksamhet ska vara att utveckla läkemedel och medicintekniska produkter; att äga och förvalta aktier och andelar inom området för medicin, bioteknik, läkemedel och medicinteknik; samt bedriva därmed förenlig verksamhet.

4. Räkenskapsår

Bolagets räkenskapsår ska vara kalenderår.

5. Aktiekapitalet

Aktiekapitalet utgör lägst 1 000 000 kronor och högst 4 000 000 kronor.

6. Antal aktier

Antalet aktier ska vara lägst 100 000 000 och högst 400 000 000.

7. Styrelse

Styrelsen ska bestå av lägst tre och högst sju ledamöter med lägst noll och högst sju suppleanter. Styrelsen väljs årligen och uppdraget som styrelseledamot gäller till slutet av den första årsstämma som hålls efter det år då styrelseledamoten utsågs.

8. Revisorer

För granskning av bolagets årsredovisning och bokföring samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning utses lägst en eller högst två auktoriserade revisorer och en auktoriserad revisorssuppleant eller ett registrerat revisionsbolag.

9. Sammankallande av bolagsstämma

Bolagsstämma ska hållas i Stockholm. Kallelse till bolagsstämma ska ske genom annonsering i Post- och Inrikes Tidningar samt på bolagets webbplats. Samtidigt som kallelse sker ska bolaget genom annonsering i Svenska Dagbladet upplysa om att kallelse har skett.

Aktieägare får delta i bolagsstämma endast om aktieägaren dels är upptagen i aktieboken på sätt som föreskrivs i aktiebolagslagen, dels gör anmälan till bolaget senast den dag som anges i kallelsen till stämman. Sistnämnda dag får inte vara söndag, annan allmän helgdag, lördag, midsommarafton, julafton eller nyårsdagen och ej infalla tidigare än femte vardagen före stämman.

10. Insamling av fullmakter och poströster

Styrelsen får samla in fullmakter enligt det förfarande som anges i 7 kap. 4 § andra stycket aktiebolagslagen (2005:551).

Styrelsen får inför en bolagsstämma besluta att aktieägarna ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman enligt vad som anges i 7 kap. 4a § aktiebolagslagen (2005:551).

11. Ärenden på årsstämma

På årsstämma ska följande ärenden behandlas:

 1. Val av ordförande vid stämman.
 2. Upprättande och godkännande av röstlängd.
 3. Val av en eller två justeringsmän.
 4. Godkännande av dagordning.
 5. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad.
 6. Framläggande av årsredovisningen och revisionsberättelsen samt, i förekommande fall, koncernredovisning och koncernrevisionsberättelse.
 7. Beslut om:
  • Fastställande av resultat- och balansräkning samt, i förekommande fall, koncernresultaträkningen och koncernbalansräkningen.
  • Dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust enligt den fastställda balansräkningen.
  • Ansvarsfrihet åt styrelseledamöter och verkställande direktör.
 8. Fastställande av arvoden åt styrelsen och revisor.
 9. Val av styrelse samt revisor och eventuell revisorssuppleant.
 10. Annat ärende som ankommer på stämman enligt aktiebolagslagen eller bolagsordningen.

12. Aktieslag

Aktierna ska utgöras av stamaktier.

13. Avstämningsförbehåll

Bolagets aktier ska vara registrerade i ett avstämningsregister enligt lagen (1998:1479) om värdepapperscentraler och kontoföring av finansiella instrument.

 

Antagen på årsstämma 2023-05-25