Bolagsstämma

Bolagsstämman i Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är det högsta beslutsfattande organet. Vid bolagsstämman ges samtliga aktieägare möjlighet att utöva det inflytande över bolaget som deras respektive aktieinnehav representerar, personligen eller genom ombud.

Bolagsstämmans befogenheter och skyldigheter regleras av aktiebolagslagen och bolagsordningen.

Rätt att delta i bolagsstämma

Alla aktieägare som är införda i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fem vardagar (lördagar inkluderat) före bolagsstämman och som har anmält sig hos Bolaget för deltagande i bolagsstämman senast den dag som anges i kallelsen till bolagsstämman, har rätt att delta och rösta för sina aktier på bolagsstämman.

Utöver att anmäla sig till Bolaget för deltagande måste aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier genom en bank eller ett värdepappersinstitut för att äga rätt att delta i stämman, genom förvaltarens försorg tillfälligt låta inregistrera sina aktier i eget namn hos Euroclear Sweden AB. Aktieägare bör informera förvaltaren om detta i god tid före avstämningsdagen.

Aktieägare kan närvara vid bolagsstämmor personligen eller genom ombud och kan även biträdas av högst två personer. Vanligtvis är det möjligt för aktieägare att anmäla sig till bolagsstämman på flera olika sätt, närmare anges i kallelsen till stämman. Aktieägare är berättigade att rösta för samtliga aktier som aktieägaren innehar i bolaget.

För ytterligare information kring kallelse och rätt att delta vid bolagsstämma, se bolagets bolagsordning.

Aktieägare som önskar få ett ärende behandlat på stämma kan lämna förslaget till Annexin Pharmaceuticals styrelseordförande på adress:

E-post: info@annexinpharma.com