Styrelse

Jan Nilsson

Styrelseordförande sedan 2024

Födelseår: 1949
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Jan Nilsson har en Fil Mag. examen från Göteborgs universitet och en MBA examen från Uppsala universitet. Jan har lång och bred erfarenhet från såväl stora läkemedelsföretag som från bioteknikföretag. Han har varit verksam inom flera olika terapiområden inom läkemedelsindustrin och har förutom att deltaga i läkemedelsutvecklingsprocessen också haft nyckelroller vad avser lansering, försäljning och marknadsföring av etablerade internationella varumärken. Jan har även lång erfarenhet av ledarskap och har tjänstgjort som verkställande direktör i både publika och privata företag.

Övriga uppdrag: Jan är idag styrelseordförande i CCRM Nordic AB (svb) samt styrelseledamot i Aptahem AB (publ), CarryGenes Therapeutics AB och Urbicum Ledningskonsult AB.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget:

Mikael Lönn

Styrelseledamot sedan 2024

Födelseår: 1949
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Mikael Lönn är fil.kand. och läkare med en omfattande erfarenhet som företagsledare och entreprenör, framför allt inom hälso- och sjukvården. Han har lång erfarenhet av finansiella investeringar och gedigen erfarenhet från rådgivning och aktivt styrelseengagemang i ett antal uppstarts- och tillväxtföretag såväl som erfarenhet från större organisationer som landstings- och kommunägda.

Övriga uppdrag: Idag har Mikael styrelseuppdrag i flertalet bolag, bland annat som styrelseordförande i Wingspan Company Culture AB, Dentalum Operations AB och Dentalum Group AB samt styrelseledamot i Genovis AB (publ), Oxlantic Medical AB, Redeye AB/Redhold AB, Vasa Angels 1 AB, Mikael Lönn AB, Professionell ägarstyrning i Sverige AB, Professionell ägarstyrning PÄAB ll, och Collabodoc AB.

Oberoende: Mikael har varit aktieägare i Annexin Pharmaceuticals sedan 2016. Mikael är inte oberoende i förhållande till bolaget, bolagsledningen eller större aktieägare. Mikael Lönn är största ägare med 26,0 procent ägande i Annexin Pharmaceuticals AB.

Aktieinnehav i Bolaget: 138 405 749 aktier

Carl-Fredrik Lindner

Styrelseledamot sedan 2017

Födelseår: 1976
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Carl-Fredrik Lindner har en Master of Science från Kungliga Tekniska Högskolan (KTH), Stockholm. Han har tidigare arbetat inom Corporate Finance sektorn och på en Venture Capital fond med inriktning mot Life Science.
Övriga uppdrag: Investment Manager på det privatägda investmentbolaget Lionpeak AB, Stockholm.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledning samt i förhållande till bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 1 040 005 aktier

Mikael von Euler

Styrelseledamot sedan 2023

Födelseår: 1953
Nationalitet: svensk

Utbildning och tidigare arbetslivserfarenhet: Mikael von Euler är legitimerad läkare med en doktorsexamen från Karolinska Institutet. Von Euler är utbildad onkolog med mer än 30 års erfarenhet från läkemedelsindustrin. Han var tidigare Senior Vice President och CMO för Aprea Therapeutics, CMO för KDevOncology, Akinion, Axelar och Oncos Therapeutics (numera Targovax). Han har haft flera ledande befattningar inom den globala organisationen i stora läkemedelsföretag, bland annat som Cluster Head för Roche / Genentech, Vice President för GlaxoSmithKline och Global Product Director för AstraZeneca.
Övriga uppdrag: Styrelseledamot i Dicot AB.

Oberoende: Oberoende till Annexin och dess bolagsledningen samt i förhållande till Bolagets större aktieägare.
Aktieinnehav i Bolaget: 240 000 aktier