Valberedning

Beslut om valberedning fattades vid bolagsstämman 2023 och följande principer för att utse valberedning antogs:

Styrelsens ordförande ska sammankalla de tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget, vilka får utse varsin ledamot som ska utgöra valberedningen. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2023 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna. Ledamot utsedd av den till röstetalet största aktieägaren i valberedningen vid denna tidpunkt ska vara valberedningens ordförande. Om någon av de tre största aktieägarna avstår sin rätt att utse ledamot till valberedningen ska nästa aktieägare i storleksordning ges tillfälle att utse ledamot till valberedningen. Namnen på de tre ledamöterna ska offentliggöras så snart de utsetts, dock senast sex månader före årsstämman 2024. Valberedningens mandatperiod sträcker sig fram till dess att ny valberedning utsetts. Om den aktieägare som ledamoten utsetts av inte längre utgör en av de tre till röstetalet största aktieägarna kan, om valberedningen så finner lämpligt, sådan ledamot entledigas och en ledamot för den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur ges möjlighet att inträda i stället för denne. Om en utsedd ledamot av valberedningen av annat skäl avgår ur valberedningen ska den aktieägare som utsett ledamoten i fråga ha rätt att utse ny ledamot i valberedningen. Om denne avstår från att utse en ny ledamot ska valberedningen, om den finner det lämpligt med hänsyn till återstående mandattid, tillfråga den aktieägare som storleksmässigt till röstetalet står näst i tur om denne önskar utse en ledamot i valberedningen.

Valberedningen i Annexin, till dess att ny utses efter 30 juni 2023 inför årsstämman 2024,  består av:
Mikael Lönn, Arne Andersson och Sebastian Jahreskog.
E-post till valberedningen: investors [at] annexinpharma [dot] com

Valberedningen ska arbeta fram förslag i nedanstående frågor att föreläggas årsstämman för beslut:

  1. förslag till stämmoordförande
  2. förslag till styrelse
  3. förslag till styrelseordförande
  4. förslag till styrelsearvoden
  5. förslag till revisor
  6. förslag till revisorsarvode
  7. förslag avseende skäliga kostnader för valberedningen
  8. förslag rörande valberedning inför årsstämma