Tillbaka till Pressmeddelanden

Annexin beslutar om riktad emission om cirka 10,9 MSEK

Styrelsen för Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (“Annexin” eller “Bolaget”) har idag, med stöd av bemyndigande från årsstämman den 24 maj 2022, beslutat om en riktad nyemission av 12 357 786 aktier (den ”Riktade Emissionen”) till de befintliga aktieägare som ingick investeringsåtaganden i samband med den företrädesemission av aktier och teckningsoptioner (”units”) som genomfördes under hösten 2021 (”Företrädesemissionen”). Teckningskursen i den Riktade Emissionen är fastställd till 0,88 SEK per aktie, och den totala emissionslikviden uppgår till cirka 10,9 MSEK.

Investeringsåtagande

Annexin Pharmaceuticals genomförde under oktober/november 2021 en företrädesemission av units. Utnyttjandeperioden för teckningsoptionerna löpte under perioden från och med den 14 april 2022 till och med den 28 april 2022. Totalt utnyttjades 19 600 468 teckningsoptioner för teckning av 4 900 117 nya aktier, motsvarande cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader.
 

Som tidigare kommunicerats lämnade Mikael Lönn, Magnus Claesson och Arne Andersson i samband med Företrädesemissionen ett åtagande att, i den mån Bolaget inte erhåller minst 17 MSEK vid lösen av de teckningsoptioner som gavs ut inom ramen för Företrädesemissionen, i en framtida riktad emission av aktier teckna nya aktier i Annexin motsvarande ett belopp som krävs för att totalt 17 MSEK ska inflyta till Bolaget efter Företrädesemissionen och den Riktade Emissionen. Storleken på den Riktade Emissionen uppgår således till cirka 10,9 MSEK.

Den Riktade Emissionen

Styrelsen har idag, med stöd av bemyndigandet lämnat av årsstämman den 24 maj 2022, beslutat att genomföra en riktad emission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt. Syftet med den Riktade Emissionen, och skälen för avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, är att det investeringsåtagande som Mikael Lönn, Magnus Claesson och Arne Andersson lämnade i samband med Företrädesmissionen ska kunna infrias och säkerställa Annexins framtida kapitalbehov.

Teckningskursen i den Riktade Emissionen uppgår, enligt villkoren för investeringsåtagandet, till 0,88 SEK per aktie, motsvarande den volymvägda genomsnittskursen för Bolagets aktie på Nasdaq First North Growth Market under en period om tio (10) handelsdagar närmast före dagen för styrelsens beslut om den Riktade Emissionen.

Antal aktier och aktiekapital

Genom den Riktade Emissionen ökar antalet aktier i Annexin med 12 357 786 aktier, från 142 140 178 till 154 497 964 ‬aktier. Aktiekapitalet ökar med cirka 204 521,71 SEK, från 2 352 424,01 SEK, till cirka 2 556 945,72 SEK (baserat på den minskning av aktiekapitalet som årsstämman den 24 maj 2022 beslutat om, men som ännu inte verkställts hos Bolagsverket). Den Riktade Emissionen innebär således en utspädning för Annexins befintliga aktieägare om cirka 8 procent.

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom annexin A5-området för behandling av olika kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cellinje för storskalig produktion av ANXV.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets certified adviser, e-post certifiedadviser@redeye.se eller telefon 08-121 576 90.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 20 juni 2022 kl. 17:30 CEST.