Tillbaka till Pressmeddelanden

Annexin offentliggör utfall i företrädesemission

EJ FÖR DISTRIBUTION, OFFENTLIGGÖRANDE ELLER PUBLICERING DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, KANADA, AUSTRALIEN, SYDAFRIKA, JAPAN, HONGKONG, SCHWEIZ, SINGAPORE, NYA ZEELAND ELLER I NÅGON ANNAN JURISDIKTION DÄR DISTRIBUTIONEN AV DETTA PRESSMEDDELANDE SKULLE VARA I STRID MED GÄLLANDE REGLER.

Annexin Pharmaceuticals ABs (”Annexin” eller ”Bolaget”) företrädesemission av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (”Units”) (”Företrädesemissionen”) har slutförts. Totalt har 42 011 156 Units, cirka 71,4 procent av erbjudandet, tecknats med och utan stöd av uniträtter. Resterande 16 806 013 Units, cirka 28,6 procent av emissionen, har tecknats av emissionsgaranterna. Genom företrädesemissionen tillförs Annexin cirka 73,5 MSEK före avdrag för emissionskostnader.

 

Kommentar från Annexins VD, Anders Haegerstrand

”Vi är mycket glada att vi nu har finansieringen av framförallt fas 2/Proof of concept studien inom retinal ven ocklusion (RVO) klar, så att studier av ANXVs effekt i patienter kan börja. Den svenska biotechbranschen har haft en tuff period och vi är mycket tacksamma över det starka stöd vi har av våra befintliga aktieägare. Vi arbetar hårt för att skapa de värden i bolaget som förväntas och vår tilltro till ANXV som ett blivande läkemedel inom RVO och andra sjukdomar förblir stark.”

 

Utfall i Företrädesemissionen
Teckningsperioden löpte från och med den 20 oktober till och med den 3 november. Företrädesemissionen omfattade högst 58 817 169 Units, varav 40 988 938 Units, cirka 69,7 procent av Företrädesemissionen, har tecknats med stöd av uniträtter. Totalt har 1 022 218 Units anmälts för teckning utan stöd av uniträtter, cirka 1,7 procent av emissionen. Totalt har 42 011 156 Units, cirka 71,4 procent av erbjudandet, tecknats med och utan stöd av uniträtter. Resterande 16 806 013 Units, cirka 28,6 procent av emissionen, har tecknats av emissionsgaranterna.

 

Meddelande om tilldelning

Tilldelning av Units har skett i enlighet med tilldelningsprinciper som beskrivits i det prospekt som publicerades i samband med Företrädesemissionen. Meddelande om tilldelning av Units tecknade utan stöd av uniträtter kommer att ske genom att en avräkningsnota skickas till respektive tecknare. Tilldelade Units tecknade utan stöd av uniträtter ska betalas i enlighet med instruktionerna på avräkningsnotan.

 

Handel med BTU

Handel med BTU (betald tecknad Unit) bedrivs för närvarande på Nasdaq First North Growth Market (”Nasdaq First North”) och kommer att upphöra när Företrädesemissionen registrerats hos Bolagsverket. BTU omvandlas då till ordinarie aktier och teckningsoptioner av serie TO3.

 

Antal aktier och aktiekapital

Genom Företrädesemissionen ökar antalet aktier i Annexin med 58 817 169 aktier till

137 240 061 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med 11 763 433,80 kronor till 27 448 012,20 SEK.

 

Teckningsoptioner

De 58 817 169 teckningsoptioner av serie TO3 som emitterats i Företrädesemissionen kommer kunna utnyttjas för teckning av nya aktier under perioden 14 – 28 april 2022. Det krävs fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3 för teckning av en (1) ny aktie till en teckningskurs motsvarande 70 procent av den volymvägda genomsnittliga betalkursen för Bolagets aktie på First North under en period om tio (10) handelsdagar omedelbart föregående den 12 april 2022, dock lägst 1,25 SEK och högst 2 SEK per aktie. Vid fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner av serie TO3 kommer antalet aktier att öka med ytterligare högst 14 704 292 aktier, innebärande en ökning av aktiekapitalet med högst

2 940 858,40 SEK och Bolaget tillföras ytterligare cirka 18 – 29 MSEK i emissionslikvid. Fullständiga villkor för teckningsoptionerna återfinns i det prospekt som upprättades i samband med Företrädesemissionen och som finns tillgängligt på Annexins hemsida, www.annexinpharma.com.

 

Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

 

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 8 november 2021 kl. 16:30

 

Om Annexin

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.

 

VIKTIG INFORMATION

Informationen i detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande att förvärva, teckna eller på annat sätt handla med aktier, teckningsoptioner eller andra värdepapper i Annexin. Ingen åtgärd har vidtagits och åtgärder kommer inte att vidtas för att tillåta ett erbjudande till allmänheten i några andra jurisdiktioner än Sverige. Inbjudan till berörda personer att teckna Units i Annexin kommer endast att ske genom det prospekt som Annexin offentliggjorde den 19 oktober 2021.

 

Informationen i detta pressmeddelande får inte offentliggöras, publiceras eller distribueras, direkt eller indirekt, inom eller till USA (innefattande dess territorier och provinser, varje stat i USA samt District of Columbia, (”USA”)), Australien, Hongkong, Japan, Kanada, Nya Zeeland, Schweiz, Singapore, Sydafrika eller Sydkorea eller någon annan jurisdiktion där sådan åtgärd skulle vara olaglig, föremål för legala restriktioner eller kräva andra åtgärder än de som följer av svensk rätt. Åtgärder i strid med denna anvisning kan utgöra brott mot tillämplig värdepapperslagstiftning. Detta pressmeddelande utgör inte ett erbjudande om eller inbjudan avseende att förvärva eller teckna värdepapper i USA. Inga aktier, teckningsoptioner, uniträtter, betalda tecknade Units, Units eller andra värdepapper utgivna av Bolaget (”Värdepapper”) har registrerats eller kommer att registreras enligt United States Securities Act från 1933 (”Securities Act”) eller värdepapperslagstiftningen i någon delstat eller annan jurisdiktion i USA och inga Värdepapper får erbjudas, tecknas, utnyttjas, pantsättas, säljas, återförsäljas, levereras eller överföras, direkt eller indirekt, i eller till USA, förutom enligt ett tillämpligt undantag från, eller genom en transaktion som inte omfattas av, registreringskraven i Securities Act och i enlighet med värdepapperslagstiftningen i relevant delstat eller annan jurisdiktion i USA. Värdepapperna har varken godkänts eller registrerats, och kommer inte att godkännas eller registreras, av amerikanska Securities and Exchange Commission, någon delstatlig värdepappersmyndighet eller annan myndighet i USA. Inte heller har någon sådan myndighet bedömt eller uttalat sig om erbjudandet respektive riktigheten och tillförlitligheten av prospektet. Att påstå motsatsen är en brottslig handling i USA.

 

Detta pressmeddelande är inte ett prospekt enligt betydelsen i förordning (EU) 2017/1129 (”Prospektförordningen”) och har inte blivit godkänt av någon regulatorisk myndighet i någon jurisdiktion. I en EES-medlemsstat, annan än Sverige, är detta meddelande endast avsett för och riktas endast till ”kvalificerade investerare” i respektive medlemsstat i den betydelse som avses i Prospektförordningen.

 

I Storbritannien distribueras och riktas detta dokument, och annat material avseende värdepapperen som omnämns häri, endast till, och en investering eller investeringsaktivitet som är hänförlig till detta dokument är endast tillgänglig för och kommer endast att kunna utnyttjas av, "qualified investors" i Prospektförordningens mening som är (i) personer som har professionell erfarenhet av verksamhet som rör investeringar och som faller inom definitionen av "investment professionals" i artikel 19(5) i den vid var tid gällande brittiska Financial Services and Markets Act 2000 (Financial Promotion) Order 2005 ("Föreskriften"); eller (ii) ”high net worth entities” som avses i artikel 49(2)(a)-(d) i Föreskriften (alla sådana personer benämns gemensamt ”Relevanta Personer”). En investering eller en investeringsåtgärd som detta meddelande avser är i Storbritannien enbart tillgänglig för Relevanta Personer och kommer endast att genomföras med Relevanta Personer. Personer som inte är Relevanta Personer ska inte vidta några åtgärder baserat på detta dokument och inte heller agera eller förlita sig på det.

 

Detta pressmeddelande kan innehålla viss framåtriktad information som återspeglar Annexins aktuella syn på framtida händelser samt finansiell och operativ utveckling. Ord som ”avser”, ”bedömer”, ”förväntar”, ”kan”, ”planerar”, ”anser”, ”uppskattar” och andra uttryck som innebär indikationer eller förutsägelser avseende framtida utveckling eller trender, och som inte är grundade på historiska fakta, utgör framåtriktad information. Framåtriktad information är till sin natur förenad med såväl kända som okända risker och osäkerhetsfaktorer eftersom den är avhängig framtida händelser och omständigheter. Framåtriktad information utgör inte någon garanti avseende framtida resultat eller utveckling och verkligt utfall kan komma att väsentligen skilja sig från vad som uttalas i framåtriktad information. Informationen, uppfattningarna och de framåtriktade uttalandena i detta pressmeddelande gäller enbart per dagen för detta pressmeddelande och kan förändras utan att det meddelas.