Tillbaka till Pressmeddelanden

Annexin Pharmaceuticals i samarbete för covid-19-studie

Läkare i Nederländerna planerar att inleda en studie inom covid-19 med Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV och har i detta syfte inlämnat en ansökan till lokal myndighet. Annexin Pharmaceuticals kommer att tillhandahålla ANXV och har säkrat finansiering för att ta del i studien.

Ett medicinskt forskningsteam på Universitetssjukhuset i Maastricht, Nederländerna har föreslagit en läkarinitierad klinisk studie för att utvärdera säkerhet och potentiella effekter av ANXV-behandling i patienter med måttlig till svår covid-19. Tidigare publicerade fynd i covid-19 patienter visar att ANXV skulle kunna dämpa flera negativa processer i covid-19, såsom blodproppsbildning och den kraftiga inflammation som drabbar lungorna.

Annexin Pharmaceuticals har beslutat att tillhandahålla sin läkemedelskandidat ANXV, kompetens och dokumentation kring denna, samt att finansiera delar av studien, bland annat ANXV-specifika analyser. Bolaget bedömer att positiva resultat kan peka på möjligheter att inte enbart behandla covid-19 patienter utan även andra liknande sjukdomstillstånd.

Universitetsjukhuset i Maastricht och de nederländska myndigheterna förväntas meddela sina beslut inom en månad. Ett klartecken att starta studien under andra kvartalet 2021 fordrar att myndigheten godkänner att ANXV ges till patienter innan den pågående fas-1 studien med läkemedelskandidaten har slutförts. Patienttillgången påverkar därefter möjligheten att genomföra studien.

Ett mindre antal av bolagets större aktieägare har utfäst sig att låna ut upp till 4,0 MSEK till bolaget för studien. Lånet löper med 10 procents ränta och beloppet inklusive ränta kan på långivarens initiativ konverteras till aktier på marknadsmässiga villkor vid närmaste större finansiering. Finansieringen bedöms täcka samtliga direkta kostnader Annexin Pharmaceuticals har för studien.

”Flera specialister anser att ANXV har en reell potential att förbättra sjukdomsförloppet hos patienter med medelsvår till svår covid-19. Ett liknande initiativ med Annexin A5-behandling inom covid-19 pågår i Ontario, Kanada. Maastrichtstudien har ett annat upplägg som vi anser vara angeläget att medverka till. Att erfarna läkare och forskare på ett etablerat universitetssjukhus tycker att studien är motiverad är förstås också avgörande för vårt beslut”, säger Annexin Pharmaceuticals VD Anders Haegerstrand.

Annexin Pharmaceuticals läkemedelskandidat ANXV är ett humant rekombinant Annexin A5. Annexin A5 är ett protein som förekommer naturligt i kroppen och har visat sig kunna skydda och reparera celler samt motverka oönskad inflammation.

 
För ytterligare information, vänligen kontakta:

Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersoners försorg, för offentliggörande den 18 maj 2021 kl. 11.00 CET.
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.