Tillbaka till Pressmeddelanden

Annexin Pharmaceuticals rapport för första kvartalet 2019

Första kvartalet 2019

  • Periodens resultat uppgick till -5 546 TSEK (-8 987)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,31 kr (-3,13)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 1,94 kr (2,16)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -7 450 TSEK (-8 791)
      

VD har ordet

Vi lägger nu fullt fokus på att avsluta våra prekliniska toxstudier och förbereda vår första studie i människa.

I slutet av april genomförde vi ett möte med läkemedelsverket där vi fick möjlighet att stämma av vårt befintliga prekliniska datapaket, liksom återstående prekliniska försök och designen av den kommande fas I-studien. Återkopplingen från myndigheten gav oss värdefull input inför våra avslutande prekliniska försök och ansökan om klinisk prövning och vi hyser goda förhoppningar om att under hösten få läkemedelsverkets godkännande att starta vår första kliniska studie.
Parallellt fortsätter vi pågående dialoger samt tar nya kontakter med olika parter som har ett intresse i Annexin A5 och/eller de indikationer vi ser som prioriterade för utvecklingen av vår läkemedelskandidat.

Vi tackar för aktieägarnas fortsatta stöd och förtroende och ser fram emot att kunna nå ett par betydande milstenar under året.

Jamal El-Mosleh – verkställande direktör
   

Väsentliga händelser under perioden

  • Den 1 januari 2019 anställdes Henrik Palm som Chief Financial Officer (CFO). Henrik Palm kommer senast från en position som CFO och vice VD i Karo Pharma AB.
       

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 2 maj 2019 kl. 08:30 CET.
   

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.