Tillbaka till Pressmeddelanden

Annexin Pharmaceuticals rapport för tredje kvartalet 2020

Tredje kvartalet 2020

  • Periodens resultat uppgick till -8 199 TSEK (-6 469)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,12 kr (-0,37)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,52 kr (1,24)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 915 TSEK (-4 989)

Januari – september 2020

  • Periodens resultat uppgick till -27 866 TSEK (-18 005)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,48 kr (-1,02)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,63 kr (1,24)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -26 721 TSEK (-18 604)

Händelser under perioden

  • Den 22 september lämnade Annexin in ansökan för fas 1-studie i Nederländerna för att genomföra den första studien i människa med sin läkemedelskandidat ANXV.

Väsentliga händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser

 
Ett intensivt och lovande kvartal för ANXV

Annexin har fortsatt att detaljplanera de kliniska studierna, både fas 1, imaging och kommande studier inom retinal ven-ocklusion (RVO). Fas 1-förberedelserna bedrivs för att data ska kunna vara klara i mitten av 2021, vilket också var ett av de viktigaste skälen till att vi valde att flytta studien till Nederländerna. COVID19-pandemin kan tvinga verksamheter att temporärt stänga ned, vilket vi förstås inte kan kontrollera, men det nederländska alternativet ger oss bättre förutsättningar att kunna hålla vår tidplan samt även nå en del andra synergier. Flytten av studien har dock inneburit en omställning, merarbete och på kort sikt en viss fördyrning, men fördelarna överväger nackdelarna med råge. Innan studien startar ska vi också säkerställa att den är fullt finansierad. Studieansökan lämnades in i slutet av september och i skrivande stund har vi svarat på ett antal frågor från de nederländska myndigheter som beviljar tillstånd att starta studien. Reningen av vår läkemedelskandidat pågår i enlighet med planen att kunna starta studien innan året är slut.

Parallellt med detta samarbetar vi med ett annat team i Nederländerna för att starta imaging-studier i patienter med RVO. Syftet med dessa studier är att generera kraftfulla data som bevisar att ANXV når ögat och det område där proppen stoppar blodflödet, vilket resulterar i förlorad syn. För fas 2-studier inom RVO-behandling arbetar vi med flera experter och förbereder möten med europeiska och amerikanska läkemedelsmyndigheter under första kvartalet 2021. 
 
Vi berättade under tredje kvartalet om data som på ett tydligt sätt visar att ANXV kan ha effekt inom cancerbehandling. Det medicinska behovet och marknadspotentialen inom området är stort. Bolaget fortsätter att utreda om en satsning inom området kan motiveras både vetenskapligt, strategiskt, praktiskt och finansiellt. 
 
Vad gäller behandling av COVID19 har det vi beskrev i pressmeddelande i juni bekräftats i en offentlig vetenskaplig publikation. Vår nederländska rådgivare professor Chris Reutelingsperger och medarbetare beskriver där flera mekanismer som driver utveckling av lungskador i COVID19. Det är tydligt att flera av dessa potentiellt kan hämmas genom behandling med ANXV. Vi undersöker för närvarande olika typer av finansiering och samarbeten för att eventuellt kunna genomföra en klinisk studie inom detta område och betonar samtidigt att detta i första hand kommer att ske med så kallad mjuk finansiering. 
 
Sammanfattningsvis tror vi på en på många plan bra avslutning på 2020. Framförallt ser vi fram mot att efter ett långt arbete slutligen kunna starta den första kliniska studien med ANXV, vilken kan komma att öppna en rad nya möjligheter för oss.

Anders Haegerstrand
Verkställande direktör

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com

Denna informationen lämnades för offentliggörande den 29 oktober 2020 kl. 08:30

Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/
 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.