Tillbaka till Pressmeddelanden

Annexin Pharmaceuticals rapport för tredje kvartalet 2022

Andra kvartalet 2022

  • Periodens resultat uppgick till -9 645 TSEK (-8 177)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,06 kr (-0,10)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,23 kr (0,11)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -8 568 TSEK (-8 130)

 

Januari – september 2022

  • Periodens resultat uppgick till -30 606 TSEK (-36 242)
  • Resultat per aktie uppgick till -0,21 kr (-0,49)
  • Eget kapital per aktie uppgick till 0,21 kr (0,11)
  • Kassaflödet från den löpande verksamheten uppgick till -29 427 TSEK (-34 793)

 

Händelser under perioden

  • Inga väsentliga händelser under perioden.

 

Händelser efter periodens utgång

  • Inga väsentliga händelser efter periodens utgång.

 
 

Rekrytering till våra kliniska studier i fokus

Vi konstaterar att arbetet med att rekrytera patienter till vår Fas 2 studie med ANXV inom retinal ven ocklusion (RVO) varit svårare än beräknat. Det är på detta vi lägger nästan all vår energi just nu. Branschkollegor vittnar om en viss tröghet med kliniska studier i USA och i synnerhet med att inkludera den första patienten. Vi får bekräftat från ögonklinikerna som engagerats att patientflöden varit svaga under hösten och att vår ambition att hitta patienter med en nyligen konstaterad RVO varit en utmaning. Vi gör allt för att skynda på studien utan att förlora fokus på patientsäkerhet och att behandla patienter som vi tror kan ha den största potentiella nyttan av ANXV. Vårt mål med att nå fram till viktiga säkerhetsdata under året och effektdata under första halvåret 2023 kvarstår.

Arbetet med att diskutera med potentiella samarbetspartners och licenstagare pågår, bland annat var vi på Bio Japan, en kongress som är mycket viktig för att inleda konkreta diskussioner med potentiella licenstagare. Vi kommer också besöka Ophthalmology Innovation Summits i Israel och USA i november respektive december, oftalmologi-kongresser avsedda framför allt för partnerskap.

Vi har också ökat aktiviteterna för att finna RVO-patienter i vår imaging-studie med ANXV och ansökt om att få inkludera även patienter med diabetes-orsakade synproblem och näthinneskador. Vi tror att bindning av ANXV till näthinnan i dessa patienter kommer att ge oss viktig teknisk validering. De är dessutom framtida kandidater för en kronisk ANXV-behandling där vi hoppas kunna utveckla en kronisk subkutan behandling med ANXV, dvs med en injektion under huden, liknande den som görs med insulin.

Antalet patienter som kan komma att inkluderas i den nederländska studien inom COVID19 är fortsatt osäkert.

Vi har fått formellt godkännande i USA av vårt produktionspatent som avser rekombinant humant Annexin A5 inkluderande ANXV och vi har fått ett motsvarande patent godkänt i Kina.

Trots trögheten i våra pågående studier och vårt fokus på att underlätta och accelerera patientrekrytering i dessa, fortsätter vi att utreda satsningar inom andra terapiområden och då framför allt inom cancerområdet. Vi planerar återkomma till detta under de närmaste månaderna.

Anders Haegerstrand – verkställande direktör

 

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, vd, mobil: +46 70 575 50 37, e-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
 
Denna information lämnades för offentliggörande den 3 november 2022 kl. 08:30
 
Rapporten kan nås på bolagets hemsida via nedanstående länk:

 
https://www.annexinpharma.com/sv/section/investerare-media/finansiella-rapporter/

 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser.