Tillbaka till Pressmeddelanden

Annexin tillförs cirka 6,1 MSEK genom utnyttjandet av teckningsoptioner av serie TO3

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (“Annexin” eller “Bolaget”) genomförde under oktober/november 2021 en företrädesemission av s.k. units (”Företrädesemissionen”). De units som emitterades i Företrädesemissionen bestod av aktier och teckningsoptioner av serie TO3 (”Teckningsoptionerna”). Utnyttjandeperioden för Teckningsoptionerna löpte under perioden från och med den 14 april 2022 till och med den 28 april 2022. Totalt utnyttjades 19 600 468 Teckningsoptioner för teckning av 4 900 117 nya aktier, motsvarande en utnyttjandegrad om cirka 33 procent.

Under oktober/november 2021 genomförde Annexin Företrädesemissionen av units, varje unit bestående av en aktie och en teckningsoption av serie TO3. Fyra (4) teckningsoptioner av serie TO3 berättigade till teckning av en ny aktie i Annexin under perioden den 14 april 2022 till och med den 28 april 2022 till en teckningskurs om 1,25 SEK per aktie. I samband med Företrädesemissionen åtog sig Mikael Lönn, Magnus Claesson och Arne Andersson att utnyttja samtliga Teckningsoptioner de förvärvat inom ramen för Företrädesemissionen för teckning av aktier. Totalt utnyttjades 19 600 468 Teckningsoptioner för teckning av 4 900 117 nya aktier. Genom de utnyttjade Teckningsoptionerna tillförs Annexin därmed cirka 6,1 MSEK före emissionskostnader.
   
Antal aktier och aktiekapital
   

Genom utnyttjandet av Teckningsoptionerna ökar antalet aktier i Annexin med 4 900 117 aktier, från 137 240 061 till 142 140 178 ‬aktier. Aktiekapitalet ökar med 980 023,40 SEK, från 27 448 012,20 SEK, till 28 428 035,60 SEK. För befintliga aktieägare som inte utnyttjat några Teckningsoptioner, uppgår utspädningen till cirka 3,4 procent baserat på antalet aktier i Annexin efter utnyttjandet av Teckningsoptionerna.
   
Investeringsåtagande 
Mikael Lönn, Magnus Claesson och Arne Andersson har i samband med Företrädesemissionen lämnat en garanti att, i den mån Bolaget inte erhåller minst 17 MSEK vid lösen av Teckningsoptionerna, i en riktad emission tillföra sådant ytterligare belopp som krävs för att totalt 17 MSEK ska inflyta till Bolaget. Storleken på den riktade emissionen kommer således att uppgå till cirka 10,9 MSEK och kommer att beslutas av styrelsen senast den 30 juni 2022.

   
Rådgivare 
Redeye AB är finansiell rådgivare, Cirio Advokatbyrå AB är legal rådgivare och Hagberg Aneborn Fondkommission AB agerar emissionsinstitut i transaktionen.
   
Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
   
Annexin Pharmaceuticals AB är ett världsledande bioteknikföretag inom annexin A5-området för behandling av olika kärlsjukdomar. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cellinje för storskalig produktion av ANXV.

Bolaget är baserat i Stockholm och noterat på Nasdaq First North Growth Market, under kortnamnet ANNX. Redeye är företagets certified adviser, e-post certifiedadviser@redeye.se eller telefon 08-121 576 90.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Anders Haegerstrand, VD, tel 070 – 575 50 37

Denna information lämnades för offentliggörande den 3 maj 2022 kl. 16:00 CEST