Tillbaka till Pressmeddelanden

Idag inleds teckningstiden i företrädesemissionen

Idag inleds teckningstiden i Annexin Pharmaceuticals AB:s (publ) (”Annexin” eller ”Bolaget”) företrädesemission av units i vilken även allmänheten har möjlighet att teckna.

Vi genomför nu en företrädesemission för att slutföra en planerad fas I-studie, men även till förberedelse av en efterföljande fas II-studie vid behandling av retinal venocklusion (RVO). Det finns starka vetenskapliga, kliniska och kommersiella motiv bakom beslutet att prioritera RVO. Förutom att vi får en relativt bred marknad och att det finns bra ex vivo-data som bekräftar verkningsmekanismen bedömer vi också att vår läkemedelskandidat, ANXV, är den enda produkten under utveckling som förväntas kunna ta bort blockeringen i venen som orsakar RVO, vilket vi anser gör ANXV till en mycket attraktiv läkemedelskandidat vid behandling av RVO. Vi kommer också genomföra fas I-studien på ett sådant sätt att vi behåller breda möjligheter att behandla flera andra patientgrupper med olika hjärt- och kärlsjukdomar i ytterligare fas II-studier, antingen på egen hand eller tillsammans med en partner”, säger Annexins vd, Jamal El-Mosleh.

I emissionen ger Annexin ut units bestående av två (2) aktier och en (1) vederlagsfri teckningsoption av serie TO2. Vid fulltecknad emission tillförs Bolaget cirka 52 MSEK före emissionskostnader via aktiedelen av emissionen. Denna del omfattas av teckningsförbindelser och garantiåtaganden motsvarande 100 % av emissionslikviden. Vid fullt nyttjande av teckningsoptionerna tillförs Annexin ytterligare cirka 26 MSEK före emissionskostnader.

En (1) befintlig aktie på avstämningsdagen ger en (1) uniträtt och en (1) uniträtt ger rätt att teckna en (1) unit. Teckningskurs är 8,80 SEK per unit, motsvarande 4,40 SEK per aktie och teckningsoptionerna emitteras vederlagsfritt. En (1) teckningsoption av serie TO2 berättigar innehavaren till teckning av en (1) ny aktie i Bolaget under perioden 4 – 15 mars 2019 till 4,40 SEK per aktie. Även allmänheten har möjlighet att teckna units i emissionen.

Teckningsperiod:                                                  2 – 17 maj 2018 

Handel i uniträtter:                     2 – 15 maj 2018 

Handel i BTU:                              2 maj 2018 till dess att emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Handel i TO2:                              Inleds när emissionen registrerats hos Bolagsverket.

Utfallet av emissionen förväntas offentliggöras omkring den 21 maj 2018.

Fullständigt prospekt innehållande bland annat fullständiga villkor och anvisningar, finns tillgängligt tillsammans med anmälningssedlar och informationsfolder på Annexins, Hagberg & Aneborn Fondkommissions samt Redeyes respektive hemsidor (www.annexinpharma.comwww.hagberganeborn.sewww.redeye.se). Anmälningssedel för teckning utan företrädesrätt kommer att finnas tillgängliga på ovanstående hemsidor.

Investerarträffar

GU Ventures Göteborg

Datum: 2 maj 2018

Plats: Vasaplatsen, Universitetsplatsen 1, Göteborg

Tid: Registrering från kl. 16.00, presentationstid kl. 18.20

Länk till anmälan:https://www.lyyti.fi/reg/Investor_After_Work_Goteborg_i_samarbete_med_GU_Ventures_1183 

Redeye Investor AW Malmö 

Datum: 3 maj 2018

Plats: Clarion Hotel & Congress Malmö Live, Dag Hammarskjölds Torg 2, Malmö 

Tid: Registrering från kl. 17.30, presentationstid kl. 18.00

Länk till anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Redeye_Investor_After_Work_Malmo_1608 

Länk till livesändning: https://www.redeye.se/live/investor-aw-3-maj 

Redeye Early Bird Stockholm 

Datum: 15 maj 2018

Plats: Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, Stockholm

Tid: Registrering från kl. 07.30, presentationstid kl. 08.00 

Länk till anmälan: https://www.lyyti.fi/reg/Redeye_Early_Bird_2818 

Länk till livesändning: https://www.redeye.se/live/eb-15-maj 

Rådgivare
Redeye AB är finansiell rådgivare och Advokatfirman Wistrand är legal rådgivare i samband med emissionen.

Emissionsinstitut
Hagberg & Aneborn Fondkommission AB är emissionsinstitut.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: 
jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och Bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under fjärde kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har Bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com