Tillbaka till Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin”) har i dag hållit årsstämma.

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2018. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2018.

Stämman beviljade samtliga styrelseledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för verksamheten under räkenskapsåret 2018.

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, Carl-Fredrik Lindner till ordförande samt Johan Frostegård, Gisela Sitbon, Lena Torlegård och Anders Haegerstrand till styrelseledamöter tills slutet av nästa årsstämma. Arvode skall utgå med sammanlagt 8,5 prisbasbelopp (395 250 kr) att fördelas med 2,5 prisbasbelopp (116 250 kr) till ordföranden och med 1,5 prisbasbelopp (69 750 kr) till var och en av de övriga fyra ledamöterna.

Stämman omvalde, i enlighet med valberedningens förslag, revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers som har för avsikt att utse Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor intill utgången av årsstämman 2020. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade att bolaget ska ha en valberedning bestående av tre ledamöter. Ledamöterna ska utgöras en representant för var och en av de tre till röstetalet största aktieägarna per den 30 september 2019.

Vidare bemyndigade bolagsstämman styrelsen att, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst tio (10) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2019. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka bolagets kapitalbas eller för att i övrigt stärka bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

För ytterligare information, vänligen kontakta: 

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Jamal El-Mosleh, vd
Mobil: +46 70 331 90 51
E-mail: jamal.elmosleh@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com 

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 22 maj 2019 kl. 19.00 CEST. 

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se

Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. ANXV har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov.