Tillbaka till Pressmeddelanden

Kommuniké från årsstämma i Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) (”Annexin”) har i dag hållit årsstämma. Stämman genomfördes med poströstning, utan fysiskt deltagande. På stämman fastställdes följande beslut.

   

Stämman beslutade att fastställa resultaträkningen och balansräkningen för räkenskapsåret 2021. Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ingen utdelning utgår för räkenskapsåret 2021 och att resultatet ska balanseras i ny räkning.

Stämman beviljade ansvarsfrihet åt styrelseledamöterna och verkställande direktören för räkenskapsåret 2021.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av Uli Hacksell, Mårten Österlund, Carl-Fredrik Lindner, Johan Frostegård och Gisela Sitbon, samt nyval av Anthon Jahreskog till ordinarie styrelseledamöter tills slutet av nästa årsstämma. Till styrelsens ordförande omvaldes Uli Hacksell. Arvode till styrelsen ska utgå med sammanlagt 700 000 kronor att fördelas med 200 000 kronor till ordföranden och med 100 000 kronor till var och en av de övriga ledamöterna. För arbete i eventuellt revisions- och ersättningsutskott ska inget särskilt arvode utgå.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, om omval av revisionsbolaget Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB som har för avsikt att utse Magnus Lagerberg som huvudansvarig revisor intill utgången av nästa årsstämma. Stämman beslutade vidare att arvode till revisorn ska utgå enligt godkänd räkning.

Stämman beslutade, i enlighet med valberedningens förslag, att anta principer för utseende av valberedning samt instruktion för valberedningen. De tre till röstetalet största aktieägarna i bolaget ska utse varsin ledamot som tillsammans ska utgöra valberedningen inför årsstämman 2023. Vid sammansättningen av valberedningen ska ägarförhållandena per den 30 juni 2022 avgöra vilka som är de till röstetalet största aktieägarna.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst tjugofem (25) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten för årsstämman 2022. Emissionsbeslutet ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka bolagets kapitalbas eller för att i övrigt stärka bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.

Stämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att inrätta incitamentsprogram 2022/2025 genom emission av högst 1 700 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025. Rätt till teckning ska, med avvikelse från aktieägares företrädesrätt, tillkomma dotterbolaget Annexin Incentive AB. Teckningsoptionerna ska ges ut vederlagsfritt. Varje teckningsoption ska ge innehavaren rätt att under tiden från den 6 juni 2025 till och med den 6 december 2025 teckna nya aktier i bolaget. Årsstämman beslutade även om att godkänna att Annexin Incentive AB får överlåta högst 1 700 000 teckningsoptioner av serie 2022/2025 till personer i bolagets ledningsgrupp och övriga nyckelpersoner. Det maximala antalet tillkomna aktier beräknas uppgå till högst 1 700 000 stycken motsvarande cirka högst 1,29 procent av det totala antalet aktier i bolaget, förutsatt full teckning och fullt utnyttjande av samtliga teckningsoptioner.

Stämman beslutade vidare, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningens paragraf 5 avseende gränserna för aktiekapitalet till lägst 700 000 kronor och högst 2 800 000 kronor, samt om minskning av aktiekapitalet med 26 075 611,59 kronor för avsättning till fritt eget kapital.

Stämman beslutade slutligen, i enlighet med styrelsens förslag, att införa en ny paragraf i bolagsordningen som tillåter att styrelsen får samla in fullmakter i enlighet med den ordning som föreskrivs i 7 kap. 4 § aktiebolagslagen och som även möjliggör för styrelsen att besluta att aktieägare ska kunna utöva sin rösträtt per post före bolagsstämman i enlighet med vad som föreskrivs i 7 kap. 4 a § aktiebolagslagen.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Anders Haegerstrand, VD
Mobil: +46 70 575 50 37
E-mail: anders.haegerstrand@annexinpharma.com
www.annexinpharma.com

Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 24 maj 2022 kl. 14.00 CEST. 

Om Annexin

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5- området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Bolaget har en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North Growth Market, kortnamn ANNX. Redeye är Bolagets Certified Adviser. Tel. +46 (0) 8 121 576 90, email certifiedadviser@redeye.se.