Tillbaka till Pressmeddelanden

Kommuniké från extra bolagsstämma i Annexin

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har hållit extra bolagsstämma.

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades:

Ändring av bolagsordningen
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att ändra bolagsordningen varvid gränserna för aktiekapitalet ändras till lägst 4 900 000 kronor och högst 19 600 000 kronor samt att gränserna för antalet aktier ändras till lägst 300 000 000 och högst 1 200 000 000.

Godkännande av beslut om nyemission av aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare
Den extra bolagsstämman godkände styrelsens beslut av den 24 oktober 2023, att öka bolagets aktiekapital med högst 2 946 782,621576 kronor genom nyemission av högst 178 053 023 aktier med företrädesrätt för befintliga aktieägare.

Rätt att teckna aktier i företrädesemissionen ska med företrädesrätt tillkomma de som på avstämningsdagen den 28 november 2023 är registrerade som aktieägare i Annexin. Varje en (1) befintlig aktie berättigar till en (1) teckningsrätt och tio (10) teckningsrätter ger rätt att teckna elva (11) nya aktier. Teckningskursen per aktie är 0,20 kronor, vilket innebär att Annexin kommer att tillföras cirka 35,6 miljoner kronor förutsatt att företrädesemissionen fulltecknas. Teckningsperioden i företrädesemissionen löper från och med den 30 november 2023 till och med den 14 december 2023.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission av aktier för att erläggande av garantiersättning m.m.
Den extra bolagsstämman beslutade, i enlighet med styrelsen förslag, att bemyndiga styrelsen, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, att besluta om nyemission av aktier med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt i syfte att möjliggöra nyemission av aktier som garantiersättning till de som ingått garantiförbindelser i syfte att säkerställa företrädesemissionen, samt för att möjliggöra betalning för upplupen ränta till de aktieägare som lämnat brygglån till bolaget, vilka avses återbetalas i samband med företrädesemissionen.

Emissionsbeslut ska kunna ske mot kontant betalning, betalning med apportegendom eller betalning genom kvittning. Kontant- eller kvittningsemission som sker med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska ske på marknadsmässiga villkor.

Beslut om bemyndigande för styrelsen att besluta om nyemission
Den extra bolagsstämma beslutade, i enlighet med styrelsens förslag, att bemyndiga styrelsen, vid ett eller flera tillfällen, under tiden fram till nästkommande årsstämma, med eller utan företrädesrätt för aktieägarna, besluta om nyemission av aktier, konvertibler och/eller teckningsoptioner motsvarande, vid fullt utnyttjande, sammanlagt högst trettio (30) procent av aktiekapitalet vid tidpunkten då styrelsen utnyttjar bemyndigandet första gången. Vid beslut om emission med företrädesrätt för aktieägarna ska antalet aktier som ska kunna ges ut, respektive tillkomma genom utnyttjande av konvertibler och/eller teckningsoptioner, inte vara begränsat på annat sätt än av bolagsordningens gränser för aktiekapitalet och antal aktier.

Emissionsbeslut ska kunna ske mot kontant betalning och/eller med bestämmelse om apport eller kvittning eller att teckning ska kunna ske med andra villkor. Avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt ska kunna ske i syfte att stärka bolagets kapitalbas eller för att i övrigt stärka bolagets finansiella ställning. Emission i enlighet med bemyndigandet ska ske på marknadsmässiga villkor.