Tillbaka till Pressmeddelanden

KOMPLETTERANDE KALLELSE TILL EXTRA BOLAGSSTÄMMA I ANNEXIN PHARMACEUTICALS AB (PUBL)

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539 ("Bolaget"), har den 20 mars 2018 kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 10.00 hos Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87, Stockholm. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar och kungörelse har publicerats i Svenska Dagbladet samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.annexinpharma.com.

DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

–       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2018, och

–       dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: Annexin Pharmaceuticals AB (publ), attention: Carin Jakobson, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm med angivande av "Extra bolagsstämma" eller via e-post till: carin.jakobson@annexinpharma.com, senast fredagen den 13 april 2018.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 13 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.annexinpharma.com.

 FÖRSLAG TILL NY DAGORDNING

1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman

1. Upprättande och godkännande av röstlängd

1. Val av en eller två justeringsmän

1. Godkännande av dagordning

1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad

1. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen

1. Styrelsens förslag till företrädesemission

1. Styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram (ny punkt)

1. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE NY PUNKT 8 – TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 795 764 teckningsoptioner av serie TO3, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 795 764 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

1. A.       Emission av teckningsoptioner
2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag (under namnändring till Annexin Incentive AB) (”Dotterbolaget”) med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske.
3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram genom vilket Bolaget skapar incitament för Bolagets nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling under den period som det föreslagna programmet omfattar.
4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
6. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 20 april 2021 till och med den 19 maj 2021.
7. Teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdag First Norths officiella kurslista för aktien under perioden 5 april – 18 april 2018.
8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
9. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.
10. Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
11. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
1. B.       Överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor:

1. Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska tillkomma de personer i Bolagets ledningsgrupp som anges nedan.

Namn

Position

Högsta antal optioner

Jamal El-Mosleh

CEO

486 300

Anna Frostegård

CSO/CMO

309 464

Totalt:

795 764

1. Teckningsoptionerna ska överlåtas till personerna ovan på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 0,60 SEK per option baserat på en aktiekurs om 4,30 kronor och en strike-kurs om 8,00 SEK. Det slutliga priset (premie) kommer att fastställas i samband med överlåtelsen.
2. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 26 april 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
3. Betalning för teckningsoptionerna ska ske med kontant vederlag senast tre (3) dagar efter anmälan om förvärv.

1. C.       Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
2. 1.         Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 795 764 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 4,5 procent av det totala röstetalet i Bolaget efter full teckning av Företrädesemissionen, dock undantaget utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 och med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

1. 2.         Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

1. 3.         Beräkning av marknadsvärdet

Det oberoende värderingsinstitutet/revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.

1. 4.         Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

1. 5.         Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna bolagsstämma finns i Bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

1. 6.         Instruktion till styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkt 8 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till: Annexin Pharmaceuticals AB (publ), attention: Carin Jakobson, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm eller via e-post till: carin.jakobson@annexinpharma.com.

ÖVRIGT

Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag under punkten 8 (fullständiga villkor för teckningsoptioner och handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen) finns tillgängligt på Bolagets kontor senast den 5 april 2018, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.annexinpharma.com. Kopior av nämnd handling skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2018

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen

Aktieägarna i Annexin Pharmaceuticals AB (publ), org.nr 556960-9539 ("Bolaget"), har den 20 mars 2018 kallats till extra bolagsstämma torsdagen den 19 april 2018 kl. 10.00 hos Redeye AB, Mäster Samuelsgatan 42, 103 87, Stockholm. Kallelsen har varit införd i Post och Inrikes Tidningar och kungörelse har publicerats i Svenska Dagbladet samt finns tillgänglig på Bolagets hemsida www.annexinpharma.com.

DELTAGANDE PÅ BOLAGSSTÄMMAN

Aktieägare som vill delta på bolagsstämman ska:

       dels vara införd i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken fredagen den 13 april 2018, och

       dels anmäla sitt deltagande till Bolaget på följande adress: Annexin Pharmaceuticals AB (publ), attention: Carin Jakobson, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm med angivande av "Extra bolagsstämma" eller via e-post till: carin.jakobson@annexinpharma.com, senast fredagen den 13 april 2018.

I anmälan ska aktieägaren uppge namn, person- eller organisationsnummer (eller motsvarande), adress, telefonnummer (dagtid), aktieinnehav, uppgift om eventuella biträden samt, i förekommande fall, uppgift om ställföreträdare eller ombud.

FÖRVALTARREGISTRERADE AKTIER

Aktieägare som låtit förvaltarregistrera sina aktier måste, för att äga rätt att delta i bolagsstämman, tillfälligt låta omregistrera aktierna i eget namn i den av Euroclear Sweden AB förda aktieboken. Sådan omregistrering måste vara verkställd fredagen den 13 april 2018. Detta innebär att aktieägare i god tid före denna dag måste meddela sin begäran härom till förvaltaren.

OMBUD OCH FULLMAKTSFORMULÄR

Aktieägare som företräds genom ombud ska utfärda daterad fullmakt för ombudet. Den som företräder en juridisk person ska förete registreringsbevis (eller motsvarande behörighetshandling) utvisande att de personer som har undertecknat fullmakten är behöriga firmatecknare för aktieägaren. Fullmakt i original (med eventuella behörighetshandlingar) bör i god tid före stämman sändas till Bolaget på ovan angiven adress. Fullmakten får inte vara utfärdad tidigare än fem år innan stämman. Bolaget tillhandahåller fullmaktsformulär på begäran och detta finns också tillgängligt på Bolagets webbplats, www.annexinpharma.com.

 

FÖRSLAG TILL NY DAGORDNING

 1. Öppnande av stämman och val av ordförande vid stämman
 1. Upprättande och godkännande av röstlängd
 1. Val av en eller två justeringsmän
 1. Godkännande av dagordning
 1. Prövning av om stämman blivit behörigen sammankallad
 1. Styrelsens förslag till ändring av bolagsordningen
 1. Styrelsens förslag till företrädesemission
 1. Styrelsens förslag till teckningsoptionsprogram (ny punkt)
 1. Stämmans avslutande

FÖRSLAG TILL BESLUT AVSEENDE NY PUNKT 8 – TECKNINGSOPTIONSPROGRAM

Styrelsen föreslår att bolagsstämman beslutar om en riktad emission av högst 795 764 teckningsoptioner av serie TO3, innebärande en ökning av aktiekapitalet vid fullt utnyttjande med högst 795 764 kronor. För beslutet ska i övrigt följande villkor gälla.

 1. Emission av teckningsoptioner
 2. Rätt att teckna teckningsoptionerna ska, med avvikelse från aktieägarnas företrädesrätt, tillkomma ett av Bolaget helägt dotterbolag (under namnändring till Annexin Incentive AB) (”Dotterbolaget”) med rätt och skyldighet att överlåta teckningsoptionerna till medarbetare enligt nedan. Överteckning kan inte ske.
 3. Skälen till avvikelsen från aktieägarnas företrädesrätt är att införa ett incitamentsprogram genom vilket Bolaget skapar incitament för Bolagets nyckelpersoner att arbeta och verka för att Bolaget når bästa möjliga affärs- och värdemässiga utveckling under den period som det föreslagna programmet omfattar.
 4. Teckningsoptionerna ska emitteras vederlagsfritt.
 5. Teckning av teckningsoptionerna ska ske senast dagen efter emissionsbeslutet. Styrelsen äger rätt att förlänga teckningstiden.
 6. Varje teckningsoption berättigar till nyteckning av en aktie i Bolaget. Nyteckning av aktier med stöd av teckningsoptionerna kan ske under perioden från och med den 20 april 2021 till och med den 19 maj 2021.
 7. Teckningsoption av serie TO3 berättigar innehavaren till teckning av en ny aktie i Bolaget till en teckningskurs per aktie om 200 procent av den volymvägda genomsnittskursen enligt Nasdag First Norths officiella kurslista för aktien under perioden 5 april – 18 april 2018.
 8. De aktier som tecknas med stöd av teckningsoptionerna berättigar till vinstutdelning första gången på den avstämningsdag för utdelning som infaller närmast efter det att de nya aktierna har registrerats hos Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.  
 9. De nya aktier som kan komma att utges vid nyteckning omfattas inte av några förbehåll.
 10. Optionerna ska i övrigt omfattas av marknadsmässiga villkor inklusive en rätt för Bolaget till återköp av optionerna om deltagarens anställning i Bolaget upphör. Teckningsoptioner som innehas av Dotterbolaget och som inte överlåtits enligt nedan eller som återköpts från deltagare får makuleras av Bolaget efter beslut av styrelsen för Bolaget. Makulering ska anmälas till Bolagsverket för registrering.
 11. Styrelsen, eller den styrelsen utser, bemyndigas att vidta de smärre justeringar som krävs för beslutets registrering vid Bolagsverket och Euroclear Sweden AB.
  1. Överlåtelse av teckningsoptioner

Styrelsen föreslår att bolagsstämman godkänner Dotterbolagets överlåtelser av teckningsoptioner på följande villkor:

 1. Rätt att förvärva teckningsoptionerna ska tillkomma de personer i Bolagets ledningsgrupp som anges nedan.
Namn Position Högsta antal optioner

Jamal El-Mosleh CEO 486 300
Anna Frostegård CSO/CMO 309 464
Totalt: 795 764
 1. Teckningsoptionerna ska överlåtas till personerna ovan på marknadsmässiga villkor till ett pris (premie) som fastställs utifrån ett beräknat marknadsvärde för teckningsoptionerna med tillämpning av Black & Scholes värderingsmodell beräknat av ett oberoende värderingsinstitut. Värdet har preliminärt beräknats till 0,60 SEK per option baserat på en aktiekurs om 4,30 kronor och en strike-kurs om 8,00 SEK. Det slutliga priset (premie) kommer att fastställas i samband med överlåtelsen.
 2. Anmälan om förvärv av teckningsoptioner ska ske senast den 26 april 2018. Styrelsen äger rätt att förlänga tiden för anmälan om förvärv.
 3. Betalning för teckningsoptionerna ska ske med kontant vederlag senast tre (3) dagar efter anmälan om förvärv.
 1. Närmare information om teckningsoptionsprogrammet
 2. Utspädning

Vid full nyteckning med stöd av samtliga teckningsoptioner kan 795 764 nya aktier ges ut vilket motsvarar en utspädning om cirka 4,5 procent av det totala antalet aktier i Bolaget och cirka 4,5 procent av det totala röstetalet i Bolaget efter full teckning av Företrädesemissionen, dock undantaget utnyttjande av teckningsoptionerna av serie TO2 och med förbehåll för eventuell omräkning enligt optionsvillkoren.

 1. Påverkan på nyckeltal och kostnader för bolaget m.m.

Bolagets resultat per aktie kommer ej påverkas av emissionen då teckningsoptionernas lösenpris överstiger aktuellt marknadsvärde för aktien vid tidpunkten för emissionen. Bolagets framtida resultat per aktie kan komma att påverkas av den potentiella utspädningseffekten av teckningsoptionerna ifall Bolaget redovisar såväl ett positivt resultat samt att lösenpriset understiger marknadsvärdet. Teckningsoptionerna kommer att överlåtas till marknadsvärde vilket innebär att inget förmånsvärde uppstår och därmed heller inga personalkostnader för Bolaget. Teckningsoptionsprogrammet kommer medföra vissa begränsade kostnader i form av externa konsultarvoden och administration avseende teckningsoptionsprogrammet.

 1. Beräkning av marknadsvärdet

Det oberoende värderingsinstitutet/revisionsbolaget PricewaterhouseCoopers gör en beräkning av värdet för teckningsoptionerna enligt Black & Scholes värderingsmodell.

 1. Beredning av ärendet

Principerna för optionsprogrammet har arbetats fram av Bolagets styrelse. Förslaget har beretts med stöd av externa rådgivare och efter konsultationer med aktieägare. Styrelsen har därefter beslutat att framlägga detta förslag till bolagsstämman. Förutom de tjänstemän som berett frågan enligt instruktion från styrelsen har ingen anställd som kan komma att omfattas av programmet deltagit i utformningen av villkoren.

 1. Övriga aktierelaterade incitamentsprogram m.m.

Utöver de teckningsoptioner som föreslås emitteras vid denna bolagsstämma finns i Bolaget inga utestående aktierelaterade incitamentsprogram.

 1. Instruktion till styrelsen

Styrelsen föreslår att bolagsstämman uppdrar åt styrelsen i Bolaget att verkställa beslutet enligt ovan.

MAJORITETSKRAV

Beslut enligt punkt 8 förutsätter för sin giltighet biträde av aktieägare med minst nio tiondelar (9/10) av såväl de avgivna rösterna som de vid stämman företrädda aktierna.

UPPLYSNINGAR PÅ BOLAGSSTÄMMA

Styrelsen och verkställande direktören ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen, förhållanden som kan inverka på bedömningen av Bolagets ekonomiska situation. Den som vill skicka in frågor i förväg kan göra det till: Annexin Pharmaceuticals AB (publ), attention: Carin Jakobson, Norrtullsgatan 6, 113 29 Stockholm eller via e-post till: carin.jakobson@annexinpharma.com.

ÖVRIGT

Styrelsen och vd ska, om någon aktieägare begär det och styrelsen anser att det kan ske utan väsentlig skada för Bolaget, lämna upplysningar om förhållanden som kan inverka på bedömningen av ett ärende på dagordningen.

Fullmaktsformulär och styrelsens fullständiga förslag till beslut inklusive underlag under punkten 8 (fullständiga villkor för teckningsoptioner och handlingar enligt 14 kap. 8 § aktiebolagslagen) finns tillgängligt på Bolagets kontor senast den 5 april 2018, adress enligt ovan, samt på Bolagets webbplats www.annexinpharma.com. Kopior av nämnd handling skickas även kostnadsfritt till de aktieägare som begär det och därvid uppger sin postadress.

Stockholm i mars 2018

Annexin Pharmaceuticals AB (publ)

Styrelsen 

Denna information är sådan information som Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är skyldig att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 29 mars 2018 kl. 9:30 CET. 


Om läkemedelskandidaten ANXV
ANXV är ett humant rekombinant protein, Annexin A5, främst avsedd för akut behandling av patienter med hjärt- och kärlsjukdomar med skador och inflammation i blodkärlen. Annexin A5 har en förmåga att skydda och reparera blodkärlen samt motverka inflammationen. Därmed förväntas ANXV att minska lidande och förhoppningsvis dödlighet för flera patientgrupper med både sällsynta kärlsjukdomar och stora folksjukdomar som hjärtinfarkt. ANXV har potential att bli First-In-Class (produkt med nya unika verkningsmekanismer som är den första i sitt slag på marknaden) för flera patientgrupper där det finns stora icke tillgodosedda medicinska behandlingsbehov. Ansökningsgrundande säkerhetsstudier pågår med ANXV, och bolaget planerar att påbörja klinisk fas I-studie under tredje kvartalet 2018.

Om Annexin Pharmaceuticals AB (publ)
Annexin Pharmaceuticals AB (publ) är ett världsledande bioteknikföretag inom Annexin A5-området, för behandling av olika hjärt- och kärlsjukdomar, som i dag är den vanligaste dödsorsaken. Bolagets biologiska läkemedelskandidat ANXV – ett humant rekombinant protein, Annexin A5 – är främst avsedd för akut behandling av patienter med skador och inflammation i blodkärlen. Dessutom har bolaget en omfattande patentportfölj för behandling av sjukdomar som uppstår på grund av skador och inflammation i blodkärlen. Annexin Pharmaceuticals har etablerat och optimerat en cell-linje för storskalig tillverkning av Annexin A5. Produktionsprocessen är patentansökt. Bolaget är baserat i Stockholm och är noterade på Nasdaq First North, kortnamn ANNX. Redeye är bolagets Certified Adviser. Se vidare: www.annexinpharma.com