Terapiområden

ANXVs resa mot att hjälpa patienter börjar i ögat

ANXV har potentialen till bred användning inom medicin; som ett läkemedel, som transport för andra läkemedel och inom molekylär bildbehandling. ANXVs medicinska potential är bred och täcker flera olika sjukdomar. Det första steget är att undersöka ANXVs potential inom RVO.

Terapiområden och kliniska studier

Utvecklingsområden i fokus

Läkemedelskandidaten ANXV har en lovande verkningsmekanism, vilken förväntas ge medicinsk effekt i både ögonsjukdomen Retinal venocklusion (RVO) och cancer, såväl som inom andra sjukdomar. För närvarande testas ANXV i en Fas-2 studie i RVO, en sjukdom som orsakar synförändringar och blindhet hos miljontals människor världen över.

Scroll Arrow

Retinal venocklusion och ANXV

Retinal venocklusion (RVO) innebär en blockering av en ven i ögat. Det är den näst mest vanliga synnedsättande retinala ögonsjukdomen efter diabetesretinopati. Globalt rapporteras RVO drabba över 16 miljoner människor. ANXV utvärderas för närvarande som behandling för RVO i en pågående Fas-2 studie med patienter som nyligen diagnostiserats med RVO.

Läs mer

ANXV i onkologi

Cancer är en av de globalt ledande dödsorsaker och ledde till att nästan 10 miljoner människor miste livet under år 2020. För att ge perspektiv kan det nämnas att detta motsvarar nästan var sjätte dödsfall. De vanligaste formerna av cancer är de som förkommer i bröst, lungor, colon, rektum och prostata. Behovet är fortfarande stort för nya och innovativa cancerbehandlingar, där ANXV potentiellt kan hjälpa många patienter. Potentialen för ANXV inom onkologi undersöks just nu i prekliniska studier.

Läs mer

ANXVs potential för sicklecellanemi

Sicklecellanemi (SCD) är en ärftlig sjukdom som påverkar de röda blodkropparna. Detta leder till nedsatt blodtillförsel, organskador, svår smärta och i slutändan för tidig död.

Patienter med SCD upplever frekventa, smärtsamma sicklecellkriser då de missbildade röda blodkropparna – sicklecellerna – blockerar blodkärl i olika delar av kroppen. En sicklecellkris kräver intensivvård och smärtlindring, men det finns för närvarande ingen behandling för att förhindra eller stoppa dessa kriser. Det har visats i djurmodeller att Annexin A5 kan stoppa en pågående sicklecellkris. Om ANXV påvisas ha en denna effekt även hos patienter med SCD, skulle ANXV fylla ett stort medicinskt behov.

ANXVs potential för hjärt-kärlsjukdomar

Hjärt-kärlsjukdomar är ett samlingsnamn för sjukdomar som påverkar hjärtat och/eller blodkärlen. Det är den främsta dödsorsaken, både i Sverige och i de flesta industrialiserade länder.

Vanliga exempel är hjärtinfarkt, Perifer Ocklusiv Artärsjukdom (PAOD) och stroke, ofta orsakad av ateroskleros. Ateroskleros är en sjukdom som innebär kronisk inflammation av blodkärlen och det finns fortfarande inga antiinflammatoriska läkemedel som kan behandla sjukdomen. Annexin A5 har i prekliniska modeller demonstrerat önskvärda effekter för behandling av hjärt-kärlsjukdomar.

Senaste pressmeddelanden

Se alla

Idag börjar teckningsperioden i Annexin Pharmaceuticals företrädesemission

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, RYSSLAND, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR…

Läs mer

Senaste pressmeddelanden

Se alla

Annexin Pharmaceuticals offentliggör prospekt med anledning av förestående företrädesemission

EJ AVSEDD FÖR DISTRIBUTION ELLER PUBLICERING, DIREKT ELLER INDIREKT, INOM ELLER TILL USA, AUSTRALIEN, BELARUS, HONGKONG, JAPAN, KANADA, SINGAPORE, RYSSLAND, SYDKOREA, SYDAFRIKA ELLER NYA ZEELAND ELLER INOM ANNAN JURISDIKTION DÄR…

Läs mer

Senaste pressmeddelanden

Se alla

Kommuniké från extra bolagsstämma i Annexin

Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har hållit extra bolagsstämma. Annexin Pharmaceuticals AB (publ) har idag hållit extra bolagsstämma, varvid följande beslut fattades: Ändring av bolagsordningenDen extra bolagsstämman beslutade, i enlighet…

Läs mer

Senaste pressmeddelanden

Se alla

Första patienterna behandlade med högre dos utan biverkningar i Annexins RVO studie

Annexin Pharmaceuticals meddelar idag att de första två patienterna som fått den högre dosen 4 mg av läkemedelskandidaten ANXV i bolagets kliniska fas 2-studie i patienter med retinal venocklusion (RVO)…

Läs mer